#نعوظ طبیعی عضو مردانه به دنبال هماهنگی پیچیده ای که بین اعصاب؛ عروق و غرایز جنسی شخص صورت می گیرد اتفاق می افتد.
این هماهنگی باعث هجوم خون به داخل عضو مردانه و به دنبال آن #نعوظ عضو می گردد. در طول مدت #نعوظ دریچه های وریدی بسته بوده بنابراین #نعوظ تداوم می یابد. پس از انزال دریچه های وریدی باز شده و با خروج خون از عضو مردانه #نعوظ خاتمه یافته و عضو تناسلی به حالت اولیه بر می گردد. لازم به ذکر است که افراد طبیعی چندین بار به هنگام خواب و در صبحگاه دچار #نعوظ می شود ( #نعوظ صبحگاهی )