متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

به افرادیکه در رشته تخصصی ، جراحی کلیه و مجاری ادراری طبابت می کنند اورولوژیست گفته میشود. اورولوژی علمی است که از بیماری و اختلالات و درمان سیستم ادراری در مردان و زنان و نیز اختلالات و ناتوانی جنسی و ناباروری در مردان بحث میکند. اورولوژی امروزه تخصصی تر شده و به زیر گروههای متعددی تقسیم شده است. * [...]