اورولوژی،اندویورولوژی،جراح کلیه، سنگ کلیه

/برچسب: اورولوژی،اندویورولوژی،جراح کلیه، سنگ کلیه

اندویورولوژی چیست؟

رشته ی اندویورولوژی بر جراحی های کم تهاجمی تمرکز دارد که در چند دهه ی اخیر به طور ویژه ای در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است و به درمان بیماری های ادراری با وسایل و دستگاههای پیشرفته که در آن حداقل برش پوستی و درد و ناتوانی پس از عمل ایجاد می شود، می پردازد و امروزه [...]