مثانه ، افتادگی مثانه ، اورولوژیست

/برچسب: مثانه ، افتادگی مثانه ، اورولوژیست

افتادگی مثانه

مثانه مثانه عضوی توخالی در لگن است که ادرار را نگه میدارد. فشاری که در هنگام پرشدن مثانه توسط ادرار ایجاد می شود ، باعث میشود که فرد احساس کند که به دفع ادرار نیاز دارد . در فرایند دفع ادرار ، ادرار از مثانه عبور میکند و از طریق پیشابراه از بدن خارج میشود. افتادگی مثانه افتادگی مثانه [...]