اندازه طبیعی آلت تناسلی مردانه چقدر است؟

/اندازه طبیعی آلت تناسلی مردانه چقدر است؟

ترس از این که آلت تناسلی بیش از حد کوچک به نظر برسد و یا برای ارضای شریک جنسی خیلی کوچک است امری متداول است. اما مطالعات نشان داده اند که بسیاری از مردان که فکر می کنند آلت تناسلی شان در واقع بیش از حد کوچک است آلت تناسلی معمولی دارند. به طور مشابه، مطالعات نشان می دهد از بسیاری از مردان یک ایده ای اغراق آمیز از اندازه ی آلت تناسلی در ذهن خود دارند.

در واقع حقیقت این است که:

متوسط سایز آلت تناسلی مرد در زمان غیر نعوظ حدود 3 تا 5 اینچ (در حدود 8 تا 13 سانتی متر) بین 5 و 7 اینچ (13 تا 18 سانتی متر) در هنگام نعوظ می باشد.

آلت تناسلی مرد زمانی کوچک در نظر گرفته میشود که کمتر از 3 اینچ (در حدود 8 سانتی متر) در هنگام نعوظ باشد.

شریک جنسی شما چگونه به سایز آلت تناسلی نگاه می کند؟

این که سایز آلت تناسلی شما چه میزان است در واقع امر مهمی است و اگر در این رابطه نگرانی دارید حتما با شریک جنسی خود در این رابطه صحبت کنید.صحبت کردن در مورد رابطه جنسی با شریک زندگی به بهبود رابطه می انجامد.

2018-10-23T10:49:39+03:30توسط |بدون ديدگاه