آیابیماری جنسی یک بیماری نادر است؟

/آیابیماری جنسی یک بیماری نادر است؟

مطالعات انجام شده نشان می دهد که %60 مردان در دهه پنجم عمر خود قادر به فعاليت جنسی هستند ولی با رسيدن به دهه هفتم زندگی اين توانايی تنها در %33 آنها وجود دارد.%60 مردانی که دچار سکته قبلی شده اند از ناتوانی جنسی رنج می برند و %50 افراد ديابتی نيز اين مشکل را دارند. لازم به ذکر است که اين مشکل حتی در %5 افراد زير 40 سال نيز با درجات مختلف وجود دارد. در کشور ما حدودا 3 ميليون زوج از اين مشکل رنج می برند و تنها حدود %1 آنها تحت درمان قرار گرفته اند! اولين قدم و چه بسا مشکل ترين مسئله در اين بيماران پذيرش وجود مشکل می باشد زيرا پس از آن ميتوان به آسانی روشی جهت درمان آن يافت.

2018-10-23T16:39:43+03:30توسط |بدون ديدگاه